تبدیل نوشته ها و برگه ها به یکدیگر در وردپرس

تبدیل نوشته ها و برگه ها به یکدیگر در وردپرس
تبدیل نوشته ها و برگه ها به یکدیگر در وردپرس شاید برای شما هم نیاز باشد . در آموزشگاه ایرانی تم و در این آموزش به شما نحوه تبدیل نوشته ها و برگه ها به یکدیگر را با یک راه ساده آموزش می دهیم . تبدیل نوشته ها و برگه ها به یکدیگر در وردپرس شاید برای شما نیز این اتفاق بیفتد که مطالب خود را در قالب برگه در رودپرس نوشته و منتشر کنید اما بعد از گذشت زمان نظر شما نسبت به این موارد تغییر کرده و تصمیم بگیرید که مطالب موجود در برگه ها را به صورت نوشته تبدیل و در میان دیگر نوشته های خود قرار...

اطلاعیه مهم در رابطه با انتقال وب سایت و تغییر شرایط بروزرسانی محصولات و پشتیبانی رد کردن